I Unikum finns ett automatiskt arkiv inbyggt, där barns och elevers dokumentation samlas. Arkivet är till för att säkra en röd tråd i lärandet för barn och elever som byter lärare, skola eller huvudman. Arkivet gör också att arkivering och gallring kan hanteras säkert och tryggt.

 

Arkivet kan användas av personal på alla nivåer – pedagoger, lärare, rektorer, elevhälsan och centralt på förvaltningen. I arkivet samlas såväl dokumentation från tidigare enheter, som dokumentation från nuvarande enhet. 
Arkivet i korthet

  • Här hittar du övergångsdokumentation från tidigare enheter barnet/eleven gått i.
  • Här hittar du dokumentation på elever som slutat i skolan/kommunen.
  • Nås alltid direkt från nya snabblisten till höger i gränssnittet - när arkivet aktiverats.
  • Har en fin översiktssida för varje barn/elev.
  • Har tydliga sökfunktioner.


Aktivera arkivet för er personal


Arkiv-funktionerna för personal behöver aktiveras för varje organisation så att vi uppfyller GDPR-kravet på instruktion från er som personuppgiftsansvarig. Vi kallar dessa delar för Arkiv Start, och er kontaktperson på Unikum hjälper er aktivera Unikum Start för er organisation.


En del av arkivfunktionerna finns alltid i Unikum, och arkiverar och märker upp dokumentdelar automatiskt så att de kan sökas fram, visas i övergångsdokumentation, och gallras. De delarna kallar vi Arkiv Bas. Här finns också inställningar för huvudman som avgör vilken dokumentation som ska visas för mottagande skolor i samband med övergångar mellan skolformer och huvudmän. Läs mer om övergångsinställningar här: Arkiv Övergångar


Mer om arkivet


Lärloggar, planeringar, matriser och bedömningar kopplade till barn/elev visas bara för personal om de är skapade på aktuell förskola/skola. Dokumentation från tidigare skolor hittas i barnets/elevens arkiv. Kommentarer och reflektioner följer inte med till arkivet, dessa är endast synliga i den förskola/skola där de är skrivna. Kopplat underlag till bedömningar samt kommentar till utvecklingsområde syns inte heller i arkivet, endast övergripande kommentar och markeringar i kriterietabellen syns där.  


Arkivet är inte synligt för barn och vårdnadshavare, de kan fortfarande se dokumentation från tidigare skolor i vanliga Unikum.