För att förskolans verksamhet ska kunna främja varje enskilt barns utveckling och lärande så behöver förskolans systematiska kvalitetsarbete fungera och vara levande. Unikum kan användas som ett stöd för alla delar av kvalitetshjulet - planera, dokumentera, följa upp och utvärdera. Här nedan får du information om hur du kan använda Unikum som ett hjälpmedel för att få det systematiska kvalitetsarbetet levande på förskolan.


Inled gärna med att titta på den här filmen. 


Systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av Unikum - Steg för Steg


1. Pedagogisk planering

Utifrån barnens intresse och behov planerar du och skapar ett nytt arbetsområde. I anslutning till planeringen kan du enkelt, under arbetets gång, reflektera kring den process som sker. Dessa reflektioner är synliga enbart för pedagoger och ni kan enkelt se tillbaka och använda er av reflektionerna ni skapar under hela arbetsprocessen för att vidareutveckla verksamheten.


 


2. Pedagogisk dokumentation

Tillsammans med barnen dokumenterar du deras utveckling och lärande, både för det enskilda barnet i lärloggen och för gruppen i lärloggen. 
3. Uppföljning

Se tillbaka på planeringen och det arbetsområde som du beskrivit. Titta igenom den dokumentation du och barnen gjort kring detta arbetsområde - både för gruppen och för det enskilda barnets. Välj ut den dokumentation som visar barnens utveckling och lärande i relation till ert arbetsområde. Du kan både koppla gruppens dokumentation och det enskilda barnets dokumentation till planeringen. Genom att koppla dokumentationen till planeringen så får du allt samlat på ett och samma ställe. Fortsätt gärna reflektera kring barnens utveckling och lärande, både enskilt och i samarbete med ditt arbetslag. Du har nu skapat ett tydligt underlag inför utvärdering och analys.

 


4. Utvärdera - reflektion och analys

Din utvärdering och analys kring arbetsområdet skapar du enkelt i direkt anslutning till din planering. Underlaget inför din analys finns smidigt samlat på en och samma plats - planering, dokumentation, uppföljning samt de kontinuerliga reflektioner kring barnens utveckling och lärande som skapats under hela arbetsprocessen.   Som alternativ kan Lärloggen användas för reflektion och analys, kanske i de fall man vill utvärdera en hel termins arbetsområden som finns i flera planeringar.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sammanfattning.

Nu har vi, utifrån barnens intresse och behov, skapat ett nytt arbetsområde genom att skapa en pedagogisk planering.


  • Vi har dokumenterat barnens utveckling och lärande - både för det enskilda barnet i Lärloggen och för gruppen i Lärloggen.
  • Vi har följt upp vårt arbete genom att se tillbaka på planeringen och fundera kring - vad var det vi sa att vi skulle göra? Genom att se tillbaka på vår dokumentation har vi funderat kring - hur blev det? Vi har samlat detta underlag på ett och samma ställe genom att koppla dokumentationen för både gruppen och det enskilda barnet till planeringen.
  • Vi har utvärderat vårt arbete - utifrån vårt samlade material kring vårt arbetsområde och barnens utveckling och lärande. Vår reflektion och analys skriver vi i personalgruppens Lärlogg och kopplar även den till vår planering.


Lite bra att ha länkar: