Skolverket är mån om att överlämnande av dokumentation när barn och elever flyttar mellan skolformer, mellan skolor, och mellan kommuner sker på ett som gör att man inte tappar viktig kunskap och förståelse för det enskilda barnet. Målsättningen är trygghet, smidighet och en röd tråd i barnets lärande.Traditionellt sett har övergångar mellan skolformer varit krångliga, eftersom det varit svårt för mottagande skolor att få med sig information från tidigare skolor. Dokumentationen har funnits på papper, och varit inlåst i system som inte hanterar övergångar. 


I digitala system blir detta enklare, genom att alla dokumentation automatiskt följer med barnet även till nya skolor - i och utanför kommunen.  Det innebär att alla kommuner som använder Unikum redan arbetar i linje med Skolverkets syn i “Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” från november 2014. För en kommun finns dock fler saker att tänka på än det Skolverket tar upp i sitt stödmaterial om övergångar.


En röd tråd i lärandet - OCH trygg hantering av information

Det är bra med en röd tråd i lärandet, men det finns också viktiga frågor om integritet som uppstår när det är lätt att föra över personlig information. Inte minst i överlämnande av dokumentation från förskolan. Alla användare måste kunna vara trygga med att det finns ett tydligt syfte med att lämna över dokumentation. Några av de frågor som lyfts upp runt om i landet är:

 • Hur hanterar vi medgivande från vårdnadshavare för att föra över dokumentation från förskolan till skolan? Det är krångligt och tidsödande att göra på papper.
 • Hur mycket dokumentation är rimligt att lämna över mellan skolor - för barnet/eleven och vårdnadshavaren?
 • Vilken typ av dokumentation är viktigast att föra över mellan skolor - för att lärarna skall kunna göra sitt jobb?
 • Vad vill elever och föräldrar se när de första gången loggar in i Unikum när eleven börjat skolan eller gymnasiet?
 • Vad krävs för att krav på arkivering och överklagande skall kunna hanteras av huvudmannen?


För att hantera detta behöver vi å ena sidan säkra att dokumentation som krävs för en röd tråd i lärandet verkligen överlämnas - samtidigt som vi gör kloka avväganden om vad och hur mycket information som verkligen behöver föras över. En automatisk konsekvens av tryggheten är att det totalt sett blir en viss begränsning i hur information överförs och ses i nya skolor. Om vi gör ett bra jobb så är denna begränsning klok och väl avvägd.  


Målsättning och kvalitéer när vi formar funktionerna

I arbetet med att bygga funktionerna har vi haft några specifika kvalitéer som ledstjärnor. Vi har sedan försökt sätta ned ett antal principer som grund för funktionerna.


Röd tråd

Ha en Röd tråd i skolgången, där kunskap om barnets lärande inte tappas i onödan

Relevans

Inte sprida onödiga detaljer, eller väldigt gammal info, som inte behövs/ger värde för barnets lärande

Smidighet

Ha det smidigt så att det i normalfallet inte kräver jobb för personal, barn eller vårdnadshavare

Trygghet

för vårdnadshavaren genom 
- Kontroll - kunna påverka hur info överförs
- Tydlighet när det händer något

Glädje

Inte i onödan slänga dokumentation som barnet kan ha glädje av senare.


De konkreta principerna vi utgått ifrån har bland annat varit:

 • Lärare som undervisar en elev i en skola skall kunna se den dokumentation som skapats i skolan, under den tid eleven går i skolan.

 • Lärare i en ny skola skall kunna se formell dokumentation (skriftliga omdömen, summativ bedömning m.m.) 3 år tillbaks i tiden från tidigare skolor.

 • Läraren i en ny skola i samma kommun ska kunna se stödinsatser.

 • Lärare i en ny skola skall kunna se formativ dokumentation (planering, inlämningsuppgifter, formativa matriser, utvecklingsplaner) 12 månader tillbaks i tiden från tidigare skolor.

 • Elever och vårdnadshavare ska kunna påverka om stödinsatser ska visas då elev byter till skola i annan kommun, nämnd inom kommunen, eller fristående skola.

 • Elever och vårdnadshavare skall kunna påverka om personlig dokumentation (t.ex. lärloggar) och formativ dokumentation (t.ex planering, inlämningsuppgifter, utvecklingsplaner) - skall visas för personal i en ny skola.


Huvudmannen skall kunna fullgöra sitt ansvar enligt arkivlag, och gällande överklaganden av beslut mm.


Konkret - vad innebär detta vid olika typer av övergångar

Barn och elever flyttar mellan enheter på många olika sätt under sin skolgång. Nedan beskriver vi närmare hur det fungerar vid fyra olika typer av övergångar, A till D.Exempel A - övergång från förskola till grundskola


Exempel B - övergång från grundskola F-6 till grundskola 7-9 i samma kommunMottagande personal i den nya skolan ser följande från lämnade enhet


A. Från förskola till grundskola i samma kommunB. Mellan två grundskolor i samma kommunC. Från grundskola till gymnasium  i samma kommunD. Från en skola till en skola i en annan kommun, nämnd inom kommunen eller huvudman (tex fristående)
Startsida i nya skolanSer ej förskolesaker på startsidaSer ej dokumentation från tidigare skola på startsidanSer ej grundskolesaker på startsidaSer ej grundskolesaker på startsida
Formell dokumentation
- skriftliga omd
- kravtabell
(Det finns idag ingen formell dokumentation i Unikum i förskolanJa, 3 år. Ja, 3 år. **Ja,  3 år. **
Stödinsatser Ja, 3 år. *Ja, 3 år. Ja, 3 år. *Ja, 3 år. *
Formativ dokumentation
- elevarbeten
- planering, matris
- överenskommelse
Ja, 1 år **Ja,1 år Ja, 1 år **Ja, 1 år **
Personlig dokumentation
- Lärlogg, portfolio
Ja, 1 år **Ja, 1 år Ja, 1 år **Ja, 1 år **

* Vårdnadshavare kan ta bort medgivandet så att mottagande skola ej kan se stödinsatser (om huvudman kräver detta).

** Vårdnadshavare kan ta bort medgivandet så att mottagande skola ej ser formativ eller personlig dokumentation (om huvudman kräver detta).


Medgivande i Unikum från vårdnadshavare

Huvudman kan kräva vårdnadshavares samtycke för att barnets/elevens dokumentation ska bli synlig i mottagande skola. Detta gör vårdnadshavare på sitt barns inställningssida. 

 • Medgivande vid övergång mellan skolformer inom en kommun/huvudman.
 • Medgivande vid övergång till skola i ny kommun eller huvudman.
 • Medgivande vid övergång för stödinsatser.