Vad säger Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om registerutdrag?

Artikel 15 i dataskyddsförordningen beskriver vad som gäller kring registerutdrag.


  • En kommun eller friskola är personuppgiftsansvarig, och en registrerad har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på om personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna, förutsatt att begäran från den registrerade inte är uppenbart ogrundad eller orimlig.
  • Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige i en lättillgänglig, skriftlig form och med ett tydligt och enkelt språk. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt.

 

Hur hanteras registerutdrag i Unikum?

I Unikum har medborgaren genom sin inloggning själv insyn i innehåll i systemet. Genom Unikum är på så vis självservice kring registerutdrag för medborgaren inbyggt.

Medborgaren kan själv välja att skriva ut den del av informationen som medborgaren önskar, om papperskopia önskas.

För den medborgare som av något skäl ej vill utnyttja möjligheten att själv logga in kan personal på nämndens uppdrag använda befintliga funktioner i Unikum för att skriva ut informationen.

På detta vis kan medborgaren få bättre insyn, oftare och enklare, än vad lagen kräver.