När en elev som har stödinsatser lämnar en skola och börjar i en annan skola är det värdefullt för eleven om man kan behålla en röd tråd, så att stödinsatser inte avbryts i onödan, och att mottagande skola har förutsättningar för att ta emot eleven på ett bra sätt.


När en elev går från en skola till en annan med samma huvudman behövs inga särskilda medgivanden från vårdnadshavare, dokumentationen om stödinsatser får följa med eleven automatiskt. Ibland behövs dock särskilt medgivande från vårdnadshavare. Det gäller när elev går till skola med annan huvudman (t ex friskola), till en annan kommun eller till skola med annan nämnd inom kommunen. 


För att det viktiga överlämnandet av dokumentationen ska gå smidigt har vi i Unikum ordnat det så att vårdnadshavare kan välja hur det skall gå till digitalt som en inställning i Unikum. Vårdnadshavare kan välja att klicka ur det medgivandet och då döljs all dokumentation bakom tvåfaktorsinlogg i Särskilt stöd-modulen i de fall vårdnadshavaren har rätt att stoppa information vid övergången.  Mottagande skola kan så klart ta kontakt med vårdnadshavaren om man är angelägen att få ta del av en elevs dokumentation, och ta en dialog kring någon specifik situation som kan göra att vårdnadshavaren kan vilja ge nytt medgivande.
Kommuner/Organisationer har olika upplägg och hur de organiserar de olika verksamheterna. För att säkerställa att övergångarna blir säkra krävs att vi ser över hur din kommun är upplagd i Unikum. 

Ligger alla verksamheter i en och samma organisation i Unikum fastän de ligger i olika nämnder i kommunen? 

Ligger de i olika organisationer i Unikum fastän verksamheterna ligger i samma nämnd inom kommunen? 

Hör med din Unikumkontakt hur det ser ut för din kommun och hur vi kan hjälpa till.