En viktig del av stödinsatserna är uppföljning och utvärdering - allt för att eleven ska få det stöd som ger effekt för lärandet. I Unikum sker uppföljningar löpande och kan göras hur ofta man vill så att det finns bra underlag vid utvärderingen. 

Det sker endast en utvärdering för varje åtgärdsprogram (ÅP). Efter utvärderingen är det dags för rektor att besluta om stödet ska fortsätta i ett nytt ÅP eller om stödet ska avslutas. 


Nytt Åtgärdsprogram: När är det lämpligt att starta ett nytt ÅP?

  • Behovet av stöd kvarstår 
  • Stödet fungerar mycket bra men behöver pågå en längre tid

  • En del åtgärder fungerar men andra behöver ändras

  • Ändrade förutsättningar som gör att åtgärderna behöver ändras

  • Person som står som ansvarig för åtgärd behöver ändras till annan person


Eftersom ÅP går att överklaga krävs ett nytt beslut vid nytt ÅP - även om innehållet är det samma. I Unikum löser vi det genom att det skapas en kopia på det förra ÅP när du väljer “nytt åtgärdsprogram” Det går enkelt att redigera och ändra innan nytt beslut tas. Den utredning som låg till grund för förra ÅP finnas kvar även för ett nytt ÅP.Avsluta ÅP: När ska man då avsluta ett ÅP? 


Allmänna råden är tydliga med att ett ÅP ska avslutas när ett behov inte längre kvarstår, så det är ett enkelt val i de fallen behoven inte längre finns. Men det finns även andra tillfällen då det kan vara klokt att avsluta ett ÅP.  

  • Ett ÅP är endast giltigt på den enhet där det är upprättat. I Unikum finns allt kvar och följer eleven så ett tips är att avsluta pågående ÅP när eleven lämnar enheten. Den nya skolan behöver ändå besluta om nytt ÅP.  De kan genom att välja “befintlig utredning” när de startar processen, ta del av och skapa nytt ÅP med den utredningen som grund.

  • När en elev blir äldre kan behoven ändras och en ny utredning kan vara lämplig. Då är det klokt att avsluta ett ÅP för att kunna starta en ny färsk utredning. 


När ett ÅP avslutas går det att överklaga det beslutet. I de fall eleven kommer att få ett nytt ÅP på en annan enhet eller med ny utredning som grund är det klokt att ha ett samtal med föräldrarna/eleven. I samtalet kan du förklara att stödet pågår tills det nya ÅP är upprättat. Tryggheten att eleven får fortsatt stöd är viktig för föräldern/eleven. All dokumentation finns kvar i arkivet vilket också underlättar vid övergångar till annan enhet.


Hur du kommer åt avslutade åtgärdsprogram i arkivet kan du läsa i artikeln "Se tidigare stödinsatser för elev"


Lycka till!