Var finns det nya arkivet?

Det nya arkivet nås vi den nya snabbverktygslisten längst till höger på skärmen, i nedre hörnet.

Vem kan se det nya arkivet?

Det nya arkivet kan ses av personal, men det ses inte av barn, elever eller vårdnadshavare.

Vilken dokumentation kan man se i nya arkivet?

I arkivet kan du se dokumentation från barnets / elevens nuvarande enhet, och utvald övergångsdokumentation från tidigare enheter.
Avlämnande enhet kan ställa in regler för hur dokumentation lämnas över, t.ex vid övergång till ny skolform, till ny huvudman, eller om medgivande från vårdnadshavare ska krävas.

Jag kan inte hitta det nya arkivet – varför?

Det nya arkivet behöver aktiveras för din organisation eller kommun innan det syns, genom att beställa aktivering av Unikum Arkiv Start

Stödinsatser och dokumentation: Hur fungerar det när man har elever som går i parallella enheter, t.ex Skola + Modersmål, Skola + Resursskola

Det är vanligt att elever tillhör flera skolenheter samtidigt. Det kan t.ex gälla elever som har undervisning i modersmål, slöjd, musik eller som går i resursskola. Dessa elever har en hemenhet, och har då alltså undervisning även i annan enhet.

Just nu

  • Alla lärare som arbetar med eleven, oavsett vilken enhet läraren arbetar på, kan se dokumentation inklusive stödinsatser i arkivet.

  • Alla lärare som arbetar med eleven, oavsett vilken enhet läraren arbetar på, kan se ÅP och anpassningar i vanliga unikum om enheterna har samma skolform och ligger i samma org. (grundsär och grundskola betraktas som samma skolform)

  • Stödinsats-ärende bör skapas i den enhet där den största delen av undervisningen sker.

  • Stödinsats-ärendet kan ändras av personal i enheten där ärendet skapats, samt av personal i parallella enheter. Om eleven är kopplad till en annan enhet som ligger i annan org i Unikum kan personal INTE samarbeta i ÅP och anpassningar.


Var finns extra anpassningar från andra enheter? I arkivet?

I vardagsunikum syns de extra anpassningar som är startade i den aktuella enheten/skolan. Här syns även anpassningar gjorda på en parallell enhet, dvs en enhet som eleven är kopplad till och som är samma org och har samma skolform som aktuella enheten. (Grundsärskola och grundskola betraktas som samma skolform här, även gymnasium och gymnasiesär)


I arkivet ligger de anpassningar som är startade någon av elevens tidigare skolor. 


Lärarna i den nya skolan behöver göra nya/kopiera in nya anpassningar som gäller på aktuell skola (det är vanligt att lärare i den nya skolan bara fyller på i gamla extra anpassningar utan att utvärdera och avsluta när en elev kommer till skolan).


Bilagor i kartläggning särskilt stöd. Går det att se/läsa bilagor i arkivet? 


  • Bilagor finns med som övergångsdokumentation till arkivet.Åtgärdsprogram: Hur ska elevens rektor kunna ta beslut om upprättande eller ej av åtgärdsprogram?

Just nu

  • Alla lärare som arbetar med eleven, oavsett vilken enhet läraren arbetar på, kan se dokumentation inklusive stödinsatser i arkivet.

  • Stödinsats-ärende bör skapas i den enhet där den största delen av undervisningen sker.

  • Stödinsats-ärendet kan ändras av personal i enheten där ärendet skapats, samt av personal i parallella enheter. Om eleven är kopplad till en annan enhet som ligger i annan org i Unikum kan personal INTE samarbeta i ÅP och anpassningar.Stödinsatser - Säkra anteckningar

Hur går det att se säkra anteckningar på avslutade elever samt på elever som har gått på en avslutad enhet?

Så här fungerar det nu

  • Säkra anteckningar syns i den enhet där de skapats, så länger eleven går i den enheten.

  • När eleven gått vidare till ny enhet, så syns säkra anteckningar ej i arkivet. Det beror på att anteckningarna ofta är starkt kopplade till det lokala sammanhanget på enheten, kan vara lösryckta och svåra att tolka rätt utan det sammanhanget, och att dessa anteckningar även kan vara känsliga uppgifter.Lärloggar

Lärloggar kopplade till barn/elev visas nu bara för personal om den är skapad på aktuell förskola/skola. Lärloggar som skapats i tidigare förskola/skola finns nu i barnet/elevens arkiv. Personal kan ta del av dokumentationen i barnets/elevens arkiv. Kan personal arbeta tillsammans om elev finns på två enheter inom kommunen?

Ja, personal kan samarbeta kring ÅP och anpassningar för elev som är kopplad till flera parallella enheter.

Med parallella enheter menas enheter inom samma org och samma skolform (I detta fall betraktas grundskola och grundsärskola som samma skolform, samma gäller gymnasium och gymnasiesärskola).

Om en elev är kopplad till ex. en grundsärskola och en grundskola i en organisation kommer personal på båda enheterna kunna se och redigera ÅP och anpassningar för eleven oavsett var ÅP/anpassning är skapad.

Vem kan ta fram dokumentation om elever som inte tillhör kommunen längre?

Om man behöver ta fram dokumentation som skrivits för elev som ej längre går på en skola i kommunen så behöver man gå till sin kommunadmin. 
Kommunadmin kan söka på tidigare elever genom att gå in på arkiv och klicka på sök: