Varje användare i Unikum får en eller flera roller, och det är utifrån dessa som behörigheterna i Unikum styrs. Endast de som är involverade i ett barns/en elevs utveckling/lärande har tillgång till barnets/elevens individuella dokumentation. Naturligtvis kan en användare ha flera av nedanstående roller, men man har oavsett det samma inloggning.


De olika rollerna i Unikum

 • Kommunadministratör - för hel kommun
 • Kommunobservatör - för hel kommun
 • Skoladministratör - för en eller flera förskolor/skolor
 • Skolobservatör - för en eller flera förskolor/skolor
 • Mentor - övergripande ansvar för en eller flera individer (oftast barn/elever)
 • Lärare/pedagog - för en eller flera grupper/klasser
 • Personal - på en eller flera förskolor/skolor
 • Barn/elev - tillhör en eller flera grupper/klasser
 • Vårdnadshavare - för ett eller flera barn/elever
 • Medarbetare (för medarbetarsamtal)
 • Chefer (för medarbetarsamtal)

 

Observatörsrollen används ofta av annan personal tex Specialpedagoger, elevhälsa och rektor.


Vad de olika rollerna kan se


Kommunadministratör
 • Samtliga förskolor/skolors inställningar samt moduler
 • Samtliga grupper/klasser på samtliga enheter och dess inställningar
 • Samtliga personer (barn, elever, personal och vårdnadshavare) på samtliga enheter
 • Samtliga användare (inkl vilka som är nya) på samtliga enheter och när dessa loggat in senast
 • Samtliga ovanstående användares inställningar och relationer
 • Samtliga barns/elevers dokumentation utifrån de moduler som finns på samtliga enheter
 • Lärloggar på kommunnivån
 • Meddelanden på kommunnivå
Kommunobservatör
 • På kommunnivå ges rollen t ex till chef för elevhälsan, verksamhetschef, eller någon annan som har behov/rättighet av att se allt i kommunen
 • Samtliga förskolor/skolor i kommunen
 • Samtliga grupper/klasser på dessa enheter
 • Samtliga barn, elever och personal i dessa grupper/klasser
 • Samtliga barns/elevers dokumentation utifrån de moduler som finns på samtliga enheter
 • Lärloggar på kommunnivå
 • Meddelanden på kommunnivå
Skoladministratör
 • Samtliga moduler på förskolan/skolan samt inställningar
 • Samtliga grupper/klasser på förskolan/skolan och inställningar
 • Samtliga personer (barn, elever, personal och vårdnadshavare) på förskolan/skolan
 • Samtliga användare (inkl vilka som är nya) på förskolan/skolan och när dessa loggat in senast
 • Samtliga ovanstående användares inställningar och relationer
 • Samtliga barns/elevers dokumentation utifrån de moduler som finns förskolan/skolan
 • Lärloggar på enhetsnivån samt klass/grupplärloggar
 • Meddelanden på enhetsnivån samt klass/gruppmeddelanden
Skolobservatör
 • På enhetsnivå ges rollen t ex till rektor, specialpedagog eller någon annan som har behov/rättighet att se allt på förskolan/skolan
 • Samtliga grupper/klasser på förskolan/skolan
 • Samtliga barn, elever och personal i dessa grupper/klasser
 • Samtliga barns/elevers dokumentation utifrån de moduler som finns förskolan/skolan
 • Lärloggar på enhetsnivån samt klass/grupplärloggar
 • Meddelanden på enhetsnivån samt klass/gruppmeddelanden
Mentor
 • Samtliga grupper/klasser på enheten och dess barn/elever/lärare/pedagoger/vårdnadshavare
 • Samtliga mentorsbarn/mentorselever och dess dokumentation utifrån de använda modulerna
Lärare/pedagog
 • Samtliga grupper/klasser på enheten och dess barn/elever/lärare/pedagoger/vårdnadshavare
 • Samtlig dokumentation för de barn/elever som ingår i de egna grupperna/klasserna.
 • Klass/grupplärlogg och skollärlogg
 • Meddelanden
Personal
 • Samtliga grupper/klasser på enheten och dess barn/elever/lärare/pedagoger/vårdnadshavare (ingen dokumentation om barn/elev)
 • Lärlogg som skapas på enhetsnivå och riktas till personal
 • Meddelanden som skapas på enhet och riktas till personal
Barn/elev


 • Övriga barn/elever som ingår i samma grupp/klass
 • Den egna dokumentationen utifrån de använda modulerna utom dokumentation under Stödinsatsmodulen. Extra anpassningar kan visas om läraren valt detta.
 • Skollärlogg och klass/grupplärloggsinlägg som riktats till barn/elev
 • Meddelanden som riktats till barn/elev
Vårdnadshavare


 • Övriga barn/elever som ingår i samma grupp/klass som det egna barnet/eleven
 • Barnets/elevens egen dokumentation utifrån de använda modulerna utom dokumentation under Stödinsatser. Extra anpassningar kan visas om läraren valt detta.
 • Skollärlogg och klass/grupplärloggsinlägg som riktats till barn/elev/vh
 • Meddelanden som riktats till barn/elev/vh


Vad de olika rollerna kan göra

Kommunadministratör
 • Skapa nya förskolor/skolor i den egna kommunen
 • Skapa och administrera skolområden inom kommunen
 • Hantera läsårsuppflytt för samtliga enheter
 • Skapa/ändra/ta bort grupper/klasser på samtliga enheter
 • Registrera/koppla bort användare i grupp/klass på samtliga enheter
 • Registrera/koppla bort vårdnadshavare för barn/elev på samtliga enheter
 • Registrera/koppla bort mentor för barn/elev på samtliga enheter
 • Registrera/ändra/ta bort inställningar för samtliga användare på samtliga enheter
 • Tilldela samtalsmallar till samtliga barn/elever på samtliga enheter
 • Skicka/skriva ut samtliga användares inloggningsuppgifter på samtliga enheter
 • Importera grupper/klasser, användare samt kopplingar för hela kommunen
 • Använda lärloggen på samtliga nivåer, inklusive kommunnivå
 • Använda meddelanden på samtliga nivåer, inklusive kommunnivå
 • Använda verktyget Stödinsatser, alla delar
Kommunobservatör
 • Använda kommunlärloggen
 • Använda meddelanden på kommunnivån
 • Använda verktyget Stödinsatser, alla delar
Skoladministratör
 • Hantera läsårsuppflytt
 • Skapa/ändra/ta bort grupper/klasser
 • Registrera/koppla bort användare i grupp/klass
 • Registrera/koppla bort vårdnadshavare för barn/elev
 • Registrera/koppla bort mentor för barn/elev
 • Registrera/ändra/ta bort inställningar för samtliga användare
 • Tilldela samtalsmallar till samtliga barn/elever
 • Skicka/skriva ut samtliga användares inloggningsuppgifter
 • Importera grupper/klasser, användare samt kopplingar
 • Använda lärloggen på förskole/skolnivå
 • Använda meddelanden på förskole/skolnivå
 • Använda verktyget Stödinsatser, alla delar

Skolobservatör
 • Använda lärloggen på förskole/skolnivå
 • Använda verktyget Stödinsatser, alla delar
 • Använda meddelanden på förskole/skolnivå
Personal
 • Endast se samtliga grupper/klasser på enheten och dess barn/elever/lärare/pedagoger/vårdnadshavare (ingen dokumentation om barn/elev)
 • Endast läsa lärloggar som skapas på enhetsnivå och riktas till personal
 • Endast läsa meddelanden som skapas på enhet och riktas till personal
Mentor
 • Dokumentera utifrån de använda modulerna för samtliga mentorsbarn/mentorselever
Lärare/pedagog
 • Dokumentera utifrån de använda modulerna för samtliga barn/elever i de egna grupperna/klasserna dock ej Stödinsatser/utredning om ej inbjuden. Är man inbjuden så kan man skriva i utredning, kartläggning och pedagogisk kartläggning
 • Skriva i klass/grupplärloggen
 • Meddelanden
Barn/elev
 • Dokumentera för egen del utifrån de använda modulerna
Vårdnadshavare
 • Dokumentera för egen del för sitt barn/sin elev utifrån de använda modulerna