I de fall man vill koppla in en annan person än de formella vårdnadshavarna, tex fosterföräldrar, god man eller en icke formell vårdnadshavare som ska få samma åtkomst till barnets/elevens material så kan man göra det manuellt.


En synk skickar endast in de formella vårdnadshavarna och kopplar dem till barnet. Om ni har synk och behöver lägga in en annan ansvarig vuxen, kontakta den centralt ansvarige för Unikum i er kommun.


Det som är viktigt i den här processen är att kommunen har ett beslut och en gemensam rutin för hur man hanterar dessa manuella kopplingar så att det finns dokumenterat, godkänt av formell vårdnadshavare (om sådan finns) samt att det även finns rutiner för att koppla bort den tillfälliga kontaktpersonen när den inte längre ska ha tillgång till barnets/elevens material.


Rent praktiskt är det samma funktion som att Lägga in vårdnadshavare och koppla till barn/elev