Information och rutiner runt gallring vänder sig till kommunen. Har du som användare frågor om detta hänvisar vi dig till kommunens arkivarie för mer information om hur arkivering och gallring hanteras i din skola/kommun.


Varje kommun är själv ansvarig för uppgifter som lagras av kommunens användare i Unikum. Kommuner har olika riktlinjer för hur länge material arkiveras och när det ska gallras. Detta regleras i en dokumenthanteringsplan. Det är vanligtvis kommunens nämnd som beslutar om vad som skall arkiveras och när det skall gallras.

Arkivering av barn- och elevdokumentation i Unikum sker automatiskt. 


Gallring kan beställas på olika sätt utifrån kommunens behov eller önskemål. 


Standardgallring

Detta innebär att en gallringsprofil bestäms och ställs in inne i Unikum-tjänsten. Unikum gallrar sedan åt kommunen/friskolekedjan utifrån inställd gallringsprofil årligen varje höst.


Exempel på gallringsprofil


Avancerad gallring

Det innebär att kommunen skickar en fil där varje barn/elev listas.

Mer information


Kombinerad gallring

Det går att beställa en kombination av dessa olika gallringstyper.


Hur beställer man gallring?

Kontakta kundstöd för beställningsblankett för gallring och eventuella frågor eller via 

support