För lärare och admin:

Enligt Skolverket så ska eleven, varje termin, få ett skriftligt omdöme/bedömning mot kriterierna i alla ämnen som eleven undervisats i. SO och NO-blocken innehåller som bekant ett antal delämnen som eleven ska få omdömen/bedömning i och som det finns kursplaner för och kriterier för i Lgr22.


I årskurs 1-3 är det gemensamma kriterier för alla SO-ämnen och för alla NO-ämnen och därför, enligt Skolverket, OK att ge omdöme i NO respektive SO.

Detta gäller alltså inte för årskurs 4-9, även om undervisningen kan bedrivas blockvis.


I Unikum kan man bedöma NO och SO i årskurs 1-3 men från och med årskurs 4 bedöms eleven i respektive ämne separat och bedömningen i SO/NO ersätts då av de nya bedömningarna.


Från Allmänna råden:

"Även vid en ämnesövergripande undervisning (i NO/SO)  är det viktigt att eleven får omdömen i varje enskilt ämne utifrån kunskapskraven. Ett undantag från detta är undervisningen i åk 1-3 i grundskolan och sameskolan som har kunskapskrav för NO resp SO" sidan 9 i remissen för Allmänna råd för Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen")


Kunskapsöversikten för klass, skola och kommun är uppdaterad så att NO och SO bara räknas med om eleverna inte har fått nyare bedömning i delämnena from årskurs 4.