Barns och elevers dokumentation arkiveras i Unikum under lång tid. Hur lång tid avgör respektive kommun/friskolekedja och det åligger huvudmannen att gallra information enligt kommunens dokumenthanteringsplan. Här har vi sammanställt information om arkivering och gallring. Dokumentationen är riktad i första hand till huvudmannen.Titta gärna på den här korta filmen som översiktligt går igenom arkivering och gallring i Unikum.


Arkivering av barn/elevdokumentation

Gallring av dokumentation

Koppling till e-diarium

Koppling till andra verktyg (e-arkiv) via APIer