I Unikum finns Skolverkets kunskapskrav för grundskolan och grundsärskolan och gymnasiet i tabellform, för att de skolor som vill ska kunna använda dem och markera där hur lång eleven nått. Kunskapskravstabellerna har fler smarta funktioner och fungerar lite annorlunda än de gröna matriserna (egna för formativ bedömning). Effektivare, mindre klickande och även valbart att visa för elev/förälder samt hanterar utkast.Aktivera tabellerna för lärare och elever/vårdnadshavare

Tabellerna är påslagna och visas för all personal utan att man behöver göra någonting. Däremot behöver skolan göra ett aktivt val om de vill visa tabellerna för elev och föräldrar eller avaktivera dem helt, även för personalen. Inställningarna görs av skoladmin/rektor under Moduler.


Exempel från GrundskolanFinns alla skolverkets Kunskapskravs-tabeller inlagda i Unikum?

Svar: Ja


Var ser man tabellerna?

Svar: Under Fliken Kunskaper i respektive ämne/kurs eller för enskild elev visas det 3 små rutor i kunskapsöversikten (om det finns några bedömningar gjorda i tabellerna, annars visas ingenting i elevvyn men rutorna visas i lärarvyn). 
Öppnar man ett ämne och en bedömning så finns det förutom bedömningen fliken "Visad kunskap", där finns Kunskapskravs-tabellen.


Vad betyder de blå markeringarna i översikten och i tabellen?

Vit ruta = Ingen markering gjord i tabellen.

Ljusblå ruta = Eleven har nått något eller några kunskapskrav för nivån, men inte alla.

Mörkblå markering= Eleven har uppnått alla kunskapskrav för nivån.


Hur gör man bedömningar i tabellerna?

I korthet: Gå till klass/grupp och fliken Kunskaper, välj ämne och markera sen önskade elever och klicka på "Bedöm-knappen". I den vy som visas finns fliken "Visad kunskap", klicka på den och markera i tabellen. Markerad ruta blir blå. Ljusblå eller mörkblå beroende på om alla kunskapskraven på en nivå är uppfyllda eller ej. Läs mer under dokumentation, pedagog.Självklart kan man markera i enskilda ämnen för enskilda elever också. Gå då bara in på elevn, Kunskaper och öppna änskat ämne samt gå till fliken "Visad kunskap" och klicka i där.


Ser elev och föräldrar bedömningarna?

Det är ett aktivt val som varje skola behöver göra. För att elev och föräldrar ska se tabellerna behöver en administratör slå på den möjligheten under Moduler. Man kan välja att visa tabeller för år 1-3 respektive år 4-9 separat.  När man slår på detta visas alla PUBLICERADE bedömningar i tabellerna för elev och förälder, inte utkasten.


Hur publicerar jag bedömningarna i tabellerna?

Bedömningarna i kunskapskravs-tabellerna hänger ihop med bedömningen (riskerar att ej nå, har godtagbara..., har mer än godtagbara....) dvs när du publicerar den bedömningen publicerar du även markeringar i tabellerna och tvärt om. Vanligtvis kan man arbeta med utkast under terminen och publicera inför samtal eller i slutet av terminen.


Vad ser elev och förälder när jag arbetar med utkast?

Elev och förälder ser alltid den senast publicerade bedömningen och de senast publicerade markeringarna i kunskapskravs-tabellerna. Om du vill se vad de ser kan du, från Kunskaper, välja "elevvy" så ser du samma sak som elev och förälder ser. Det gäller även skolledare som endast ser det som publicerats.
Är tabellerna i Unikum exakt likadana som Skolverkets?

Innehållsmässigt ja. Vi har inte ändrat på textterna men däremot lagt till en hjälptext, s.k. aspekttext så att det ska bli lättare att hitta rätt samt delat upp några stora rutor.


Delade aspekter i kunskapstabellen - enklare formativa arbetssätt. I några ämnen är några aspekter uppdelade för att de ska bli lite mer användbara.

Till exempel har engelskan både förmåga att uppfatta tal OCH text i samma aspekt.En aspekt blir två

Eftersom eleven kan ha kommit olika långt i  sin förmåga att förstå tal respektive text vill man som lärare också kunna påvisa det i tabellerna. Därför har vi delat upp t.ex. aspekten “Förstå och uppfatta detaljer” - och därmed kan du som lärare bedöma hur väl eleven uppfattar detaljer i tal för sig, och text för sig:De aspekter som vi delat på är markerade med en asterix (*) och det gäller ämnena:

  • Engelska
  • Moderna Språk
  • Musik


Finns det någon översikt för hela klassen eller skolan?

Nej.  Man kan i dagsläget endast se per ämne eller per elev men utvecklingsarbete pågår och nya funktioner adderas löpande.


Går det ut notiser till elev/förälder när lärare markerar i tabellerna?

Nej men däremot när du publicerar en bedömning (och tillhörande innehåll i tabellen om skolan valt att det ska synas för elev och förälder).


Om vi inte vill använda tabellerna, kan vi stänga av funktionen i vår skola?

Ja det går bra. Skoladmin kan göra det under Admin, Moduler, på samma ställe där man väljer om man vill visa tabellerna för elev och föräldrar.