Här försöker vi kort informera om nya finesser och mindre ändringar i verktygen. Listan innehåller mycket men inte allt då Unikum ändras och uppdateras ofta.

Större ändringar eller nya funktioner hittar ni under "På  gång" eller "Nyheter".


Våren 2018


 • Rektor/beslutsfattare får påminnelse om beslut i ÅP, inte bara ansvarig som tidigare.
 • Nu möjligt att starta nytt ÅP från befintligt, på samma innehåll.
 • ExterntID kan ej tas bort av Skoladmin
 • Texten om sen inlämning på uppgifter är borttagen.


Hösten 2017

 • Notiser ändrade för Reflektion och analys. Läs mer under "Notiser".
 • Uppgifter skapade i grupper eleven ej längre tillhör döljs automatiskt för eleven.
 • Koppla uppgift/planering till tabell även för Gy.
 • Kursnamnet istället för ämnet visas i rubriken för Kunskaper för Gymnasiet.
 • Kurskoder för grundläggande kurser inom Vuxenutbildningen finns nu inlagda.
 • Det som visas under "info från skolan" är det som publicerats de senaste 6 månaderna.
 • Info på startsidan om person har felaktig eller saknar e-post.
 • Förvalen i ÅP är borttagna.
 • Bilder kan bäddas in i Blogg och Lärlogg samt även blurras.
 • Ljudklipp kan spelas in i Blogg och Lärlogg
 • Stödinsatser - Den som godkänner en utredning sätts som ansvarig för nästa steg.
 • Förbättrad utskrift av Extra anpassning.
 • Blogginlägg kan kopieras till klasser/grupper


Våren 2017

 • Rektor kan nu ta bort en utredning om den ej är beslutad.
 • Kunskapsstatistiken på kommun-nivå visar nu antal elever/skolform istället för totalt antal.
 • Utskrift av tidigare bedömningar även på elevnivå.
 • Tydlig hjälpinfo om man glömmer rubrik i Blogginlägg.
 • Finare utskrift av Visad kunskap .
 • Koppla underlag (planeringar och uppgifter) till Kunskapskravstabellen för smidigare bedömningar..Gr och Gy.
 • Analys och reflektion kan nu göras i anslutning till respektive planering (Förskola)
 • Kunskapsöversikten för kommun snabbare men uppdateras nu bara en gång per dygn (nattetid).
 • Skolforms-väljare och summering för hela kommunen för Stödinsatser.
 • Uppgifter som eleven lämnat in som behöver ges feedback på visas nu på lärarens startsida.
 • Moderniserat gränssnitt för mobilen. Verktygsmeny och adminmeny flyttad. (9 små rutor längst upp till höger).
 • Separerat Inställningar (för person) och Adminikonen.
 • Observatör kan nu se "levandeläroplanen"
 • Relaterade bedömningar dvs Sv/Sva samt SO/NO och dess underliggande ämnen hittas lätt i elevens arkiv med bedömningar. Dessa visas nu som relaterade under de ämnen som hör ihop.
 • Bedömningar i NO/SO ersätts av bedömningar i underliggande ämnen from årskurs 4 i statistiken för kunskaper för klass/grupp, skola och kommun. (På elevnivå har det varit så tidigare.)
 • Bedömning i Sv/Sva ersätter varandra i elev, klass/grupp, skol och kommunöversikten och statistiken.
 • Det går att söka på gymnasiets kurser i Skolbanken.
 • Går nu att välja vilka kommunadmins som ska få importrapporten.
 • Rektor kan ångra alla beslut i Särskilt-stöd processen. övriga involverade kan ångra de beslut de själva har fattat.
 • Möjligt att kopiera en utredning för att slippa skriva om ifall man baserar flera ÅP på samma utredning.
 • Möjlighet att se historik över elevbedömningar terminsvis tillbaka, i elevvyn under Kunskaper.
 • Möjligt att sätta datum och ansvarig för uppföljning av åtgärdsprogram, detta visas även på utskriften.
 • Nu visas tydligare vad nästa steg är i Särskilt stöd, vem som ska göra vad och när.
 • Admin ser vilka verktyg elever och personal har. Via deras startsida.
 • Stänga uppgifter ligger nu i ett arkiv i klass/grupöversikten och för enskild elev.
 • Möjlighet att kopiera Blogginlägg till andra grupper samt Lärloggar.
 • SFI ämnen kan kopplas i planeringar och Kunskapskravstabell.
 • Lagt till tydligare info om vem som får notis för Blogginlägg.
 • Begränsat hur mycket text som visas på startsida för skola och grupp i beskrivningsfältet.
 • Kunna skicka Blogg till hela kommunen eller valda roller/skolformer i hela kommunen
 • Ändrat utseende på de blå tabellerna för grundskola. Nu ihopfällda och lite annan färg.
 • Möjligt att koppla enskilda uppgifter eller planering till den blå Kunskapskravstabellen för tydligare underlag för bedömning.
 • Nu kan man enkelt "blurra" och beskära bilder i Bloggen


Hösten 2016

 • iOS-app uppdatering släppt 20/12
 • Androidapp 1.6 med pushnotiser
 • Datum för samtalet genomfört sätts till samma som det bokade om bokning är gjord i Unikum.
 • Låsningsdatumet visas längst ner på sidan som förut. Dessa kan nu vara olika.
 • Sökning i Bloggen för alla roller.
 • All personal på skolan kommer nu åt skolbanken. (Förut var man tvungen att vara lärare eller admin)
 • Utvärderingsruta för pågående Extra anpassning.
 • Kolumnen med Överenskommelser borttagen ur kommunöversikten, Samtalet.
 • Verktyg kan läggas till både för skolan/förskolan och enskilda grupper.
 • "Youtube-knapp" i editor för att enklare bädda in filmer i Blogg och Planering.
 • Pedagog/lärare kan ändra barnets/elevens presentation upp till årskurs 3
 • Rektorsmail går ut en gång/månad med summerad statistik för de skolformer som har bedömning.
 • Uppgifter kan sorteras i valfri ordning i en planering. (pil upp/ner för att flytta)Grön matris i en planering visas även i tillhörande uppgift för enklare formativ bedömning av elev/lärare
 • .Uppgifter syns nu under "underlaget" tillsammans med bedömningen.Uppdatera läroplan för förskolan.
 • Kapitel 2.5 Gymnasiesärskolans läroplaner nu inlagda.
 • Rektorsinfo - summering av kunskaper och insatsbehov för skolan.
 • Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för årskurs 1-3 finns nu i Skolbanken som gröna matriser.
 • Grupper/klasser och undervisningsgrupper är separerade på elev och lärares startsida.
 • Nya meddelande från skolan visas på vårdnadshavarens startsida.
 • Nya kursplaner för Grundskola årskurs 1 samt årskurs 2-3 med nya Kunskapskravstabeller.
 • Uppdaterad läroplan för grundskola med fritids och förskoleklass-uppdatering.
 • Begränsningar i vem som kan skapa och se utredningar (Stödinsatser).
 • Språkstöd för Engelska (väljs på den personliga inställningssidan)
 • Möjlighet att bjuda in enskilda personer som medredaktörer.
 • Ny uppdaterad planeringseditor med "flytande knappar" (vilket gör att de alltid visas)


Våren 2016

 • Insatsvyn på skolnivå uppdaterad med info om kunskapsutveckling för eleverna.
 • Läraren kan nu lämna in uppgift åt eleven inkl. ladda upp och länka till innehåll.
 • Rollikonen visas inte längre i navigationslisten.
 • Diverse fix för enklare hantering av medarbetarsamtal utan medarbetargrupp.
 • Admin för skola - Finns nu en  dropdown-meny istället för att alla val är synliga samtidigt under Admin, Relationer.
 • Succesiv ändring så att spara-knapar alltid ligger synliga även när man scrollar i långa vyer, tex Kunskapskravstabellen,
 • Planeringseditorn m.m.Skolform Personal har bytt namn till Medarbetarsamtal (vilket är det enda den ska användas till).
 • Man kan nu ta bort bedömningsutkast.
 • Man hamnar nu i låst läsvy när man klickar på en publicerad bedömning, säkrare och tydligare.
 • Möjligt för Personer med icke-svenskt personnummer att logga in via kommunens egen inloggningslösning.
 • Smidig koppling av kursplaner till undervisningsgrupper vilket gör att rätt kurs visas direkt i undervisningsgruppen .
 • Möjligt att koppla både till Office365 (Onedrive) privat och Office365 for Business.
 • Texteditor i Extra anpassningar.
 • Tydligare info rörande att välja "Personal" resp. "Mentor" för Blogginlägg.
 • Testelever räknas inte längre med i klass, skol- eller kommun-statistiken över kunskapsbedömningar.
 • Testelever kommer inte med i csv-filen vid export av bedömningar.
 • Kommunadmin kan skicka Blogginlägg till alla Admins eller rektorer.
 • Det visas nu vilken skola en planering, matris och samtalsmall är tilldelad i.
 • Fix för länkning till Onedrive på mobila enheter 
 • 23 Januari - ny iOS-app med lite fixar för enheter som ej stöddes av förra appen.
 • Verktyget för Uppgifter är nu påslaget och synligt för alla i grund och gymnasieskola.
 • Personlig presentation på startsidan är dold/ihopfälld för att spara plats.
 • Går nu att hämta elever mellan skolor man är admin för, utökat filter.
 • Möjligt att ha olika e-post för dig som förälder/elev resp. personal.
 • Möjlighet för lärare att ta bort en tom Extra Anpassning.


Hösten 2015

 • Tydligare notiser, separerade per roll.
 • Datum för bedömningen kommer med i exportfilen.
 • Nytt filter för statistik "Denna termin".
 • Fin formaterad utskrift av Åtgärdsprogram och Utredning.
 • Personnummer nu med på utskrift av ÅP.
 • Ny iOS-app för iOS9 som även fungerar för alternativ inloggningsmetod tex Mobilt BankID.
 • Uppgifter kan nu skapas som en del i den pedagogiska planeringen.
 • Möjligt att separera klasser och undervisningsgrupper för bättre översikter och statistik.
 • Massor av nytt för gymnasieskolan.