Enligt Skolverket så ska eleven, varje termin, få ett skriftligt omdöme/bedömning mot kunskapskraven i alla ämnen som eleven undervisats i.SO och NO-blocken innehåller som bekant ett antal delämnen som eleven ska få omdömen/bedömning i och som det finns kursplaner för och kunskapskrav för i Lgr11.


I årskurs 1-3 är det gemensamma kunskapskrav för alla SO-ämnen och för alla NO-ämnen och därför, enligt Skolverket, OK att ge omdöme i NO respektive SO.

Detta gäller alltså inte för årskurs 4-9, även om undervisningen kan bedrivas blockvis.


I Unikum kan man bedöma NO och SO i årskurs 1-3 men from årskurs 4 bedöms eleven i respektive ämne separat och bedömningen i SO/NO ersätts då av de nya bedömningarna.


Från nya Allmänna råden:

"Även vid en ämnesövergripande undervisning (i NO/SO)  är det viktigt att eleven får omdömen i varje enskilt ämne utifrån kunskapskraven. Ett undantag från detta är undervisningen i åk 1-3 i grundskolan och sameskolan som har kunskapskrav för NO resp SO" sidan 9 i remissen för Allmänna råd för Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen")


fr.o.m. april 2017 är även Kunskapsöversikten för klass, skola och kommun uppdaterad så att NO och SO bara räknas med om eleverna inte har fått nyare bedömning i delämnena from årskurs 4.


För en elev som har haft SO/NO bedömning men fått en ersättande bedömning i något ämne ser det ut så här. Exemplet visar NO och Biologi för elev som nu går i årskurs 4.