Vad säger Datainspektionen om registerutdrag?

Datainspektionen har sammanställt en översikt här (se sid 7) baserat på paragraf 26 § i personuppgiftslagen PUL.

  • En kommun eller friskola är personuppgiftsansvarig, och är därför skyldig att till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår, gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte. Ansökan om information ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvarige och vara undertecknad av den sökande själv. Om uppgifter om den sökande inte behandlas ska den personuppgiftsansvarige lämna besked om det. Beskedet kan lämnas skriftligen eller muntligen.
  • Behandlas uppgifter om den sökande ska den personuppgiftsansvarige lämna skriftlig information om vilka uppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Detta kallas ett registerutdrag. Skriftlighetskravet innebär att informationen måste vara uttryckt i text, antingen på papper eller i elektronisk form.
  • Information ska enligt huvudregeln lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl får informationen lämnas senast fyra månader efter ansökan.

 

Hur hanteras registerutdrag i Unikum?

Unikum bygger på transparens-principen, där medborgaren genom sin inloggning själv har fullständig insyn i allt som skrivits i systemet. Unikum har alltså självservice kring Registerutdrag för medborgaren inbyggt i systemet.
Medborgaren kan därvid själv välja att skriva ut den del av informationen som medborgaren önskar, om papperskopia önskas.
För den medborgare som av något skäl ej vill utnyttja möjligheten att själv logga in kan personal på nämndens uppdrag använda befintliga funktioner i Unikum för att skriva ut informationen.
På detta vis kan medborgaren få bättre insyn, oftare och enklare, än vad lagen kräver.